Voorblad

Home Page

 

Family Tree

 

 

Byvoegings

Additions

 

 

Kontak Besonderhede

Contact Details

 

   
Van der Spuy
REGISTER
 
 
 
 

Aantal Besoekers
powered by website design company.

 

[ Voorwoord / Introduction]

 

[ Die Van der Spuy van / The Van der Spuy surname ]


[ Die Van der Spuy wapen / The Van der Spuy Crest ]

 

[Algemeen / General ]

 

[ Melt se voorouers in Holland / Melt's Ancestors in Holland ]

 

[ Vroeëre Plaasbesit / Early Farm Ownership]

 

[ Grafte / Graves ]

 

[ Argieffoto's / Archive Photo's ]

 

[ Die Kalkfontein se Van der Spuy's / The Kalkfontein Van der Spuy's ]


Voorwoord / Introduction

 

As jong seun, toe ek die vir die eerste keer die Van der Spuy stamboek wat in 1973 gepubliseer was, onder oë gehad het, het ek besef dat Villebois van der Spuy geweldig baie deursettingsvermoë aan die dag moes lê om die stamregister in soveel detail te kon saamstel. As ek vandag terug dink aan die bitter min fasiliteite van daardie jare, soos rekenaars, internet, faksmasjiene ens., besef mens werklikwaar watter merkwaardige werk verrig was, vandaar my inspirasie om die Van der Spuy-webwerf in 2007 te begin. Dit is vir my ‘n eer en voorreg om hierdie webwerf op te dra aan Villebois van der Spuy, tesame met Pieter van Aardt van der Spuy en al die helpers van daardie jare. Dit is ook my wens dat elke van der Spuy se naam op hierdie webwerf sal verskyn, dit is een groot legkaart wat hopelik eendag voltooi sal word.

 

As a young boy, when I first browsed through the Van der Spuy Family book, which was published in 1973, I realized with what dedication Villebois Van der Spuy had to go through to assemble the family book is such detail. If I think back to the little facilities of those years, i.e. computers, internet, fax machines etc., then one only realizes the magnitude of this achievement, it is this that inspired me to start the Van der Spuy website in 2007. It is an honor and privilege to dedicate this website to Villebois van der Spuy, together with Pieter van Aardt van der Spuy and all the helpers of those years. It is also my wish that every van der Spuy’s name will one day appear on this website, it is one big puzzle that will hopefully be completed one day.

 

Thomas Beeton (Tobie) van der Spuy
Stompneusbaai

 

Graag haal ek aan uit die voorwoord van Mnr. J.A. Heese, Strand, gedateer 16 Maart 1973:

 

Dit is vir my ‘n voorreg om die voorwoord te skryf tot hierdie magistrale werk van Mnr Villebois A. van der Spuy. Dis baie meer as net ‘n familieregister; dis ‘n geskiedenis van die Van der Spuyfamilie in Suid-Afrika. In hierdie boek maak ons deeglik kennis met veral die stamvader Van der Spuy en sy twee seuns, Pieter en Marthinus. Van hulle af stam al die Suid-Afrikaanse Van der Spuys.

 

Ek wil graag my hoed afhaal vir die opsteller wat met soveel moed en deursettingsvermoë so ‘n reusetaak aangepak en deurgevoer het. Wat ek veral bewonder is dat hy daarin geslaag het om die meeste van die Van der Spuytakke tot op die huidige dag na te spoor. Die geslag van Pieter het na Swellendam, Oudtshoorn en Uniondale versprei, terwyl Marthinus se nageslag tot in die helfte van die neëntiende eeu Bolanders was en hoofsaaklik in die Durbanville-Paarlgebiede gewoon het.

 

Die opstel van die familieregister vir die tydperk tot 1850 was dus nog redelik maklik en kon in die gemeentelike argiewe geraadpleeg word. Maar toe die Van der Spuys ook die binneland invaar het dit al hoe moeiliker geword om op hul spoor te bly. Die opsteller moes seker honderde briewe geskryf het, en duisende myle afgelê het om al die nasate op te spoor. Daarom dat ek innig vertrou dat die Van der Spuys in die eerste plek hul erkentlikheid gaan betoon deur hierdie boek gretiglik aan te koop. My vertroue is ook dat die boek daartoe gaan bydra dat die Van der Spuyfamilieband sterker word.

 

Ongelukkig het ek self geen Van der Spuybloed in my are nie. Tog wil ek as genealoog, namens die Genealogiese Genootskap, aan mnr. Van der Spuy baie dankie sê vir hierdie werk wat vir almal baie waardevol gaan wees. Nog meer, dis nie net van betekenis vir die genealogie nie. Dis ‘n kultuurtaak wat navolging regverdig. Deur die geskiedenis van ‘n familie leer ons ook die geskiedenis van die Afrikaner beter ken.

 

Die hoofklem val vanselfsprekend op die stamvader, Melt van der Spuy, wat in 1707 na die Kaap gekom het. Ons vind ook uit waar die stamvader en sy seun Marthinus geboer het. Marthinus en sy nasate het in die gebied gewoon wat die opsteller “ DIE HARTLAND VAN DIE VAN DER SPUYS” genoem het.

 

Dis van groot betekenis as ‘n mens presies weet waar jou voorouers gewoon en gewerk het. In hierdie verband is dit prysenswaardig dat die skrywer ook die Van der Spuys se wortels in Nederland gaan soek het, en ook gekry het.

 

Ek is baie bly dat mnr. Van der Spuy nie sy verhaal opgebou het op romantiese oorlewerings nie. Hy en sy helpers het in ons argiewe deeglike navorsing gedoen, en daarmee ‘n mooi voorbeeld vir toekomstige opstellers van familiegeskiedenisse gestel.